Historia

Vaasan SETA ry 1972–2016

Följande text är från utställning i Atelje Torni år 2007. Det var Vaasan SETA ry 35 års jubileum utställning.

 

Visste du att:

Vasa SETA rf grundades år 1972 under namnet Klub Fenix.

5–10% av befolkningen beräknas höra till en sexuell minoritet.

Homosexualitet slutade att diagnostiseras som en sjukdom år 1981.

Diskriminering pga. sexuell tillhörighet blev en straffbar handling 1995.

Förhållanden mellan personer av samma kön fick officiell ställning 2002.

 

1972–1979

1972

Klub Fenix (nuvarande Vasa SETA rf.) grundas 15.7.1972 i Rantasipis (nuvarande Tropiclandia) kabinett av 20 personer.Verksamheten består av en postbox och man besvarar brev.

1973

Verksamheten fortsätter med låg profil. Postboxen sköts och sammankomster ordnas. Sammankomster hålls hos privatpersoner.

1974

Hålls den första vårdansen vid arbetarnas segelförening (sammankomsten är maskerad som en bröllopsfest). Det andra danstillfället förekommer på hösten samma år.

1975

På våren hålls sammankomster varannan fredag i Hemstrands arbetarförenings utrymmen där ca 20 personer per gång deltar. Senare hålls sammankomster vid ungdomshuset varannan fredag. På sommaren påbörjas regelbundet organiserandet av danser. I augusti startas en jourtelefon. I tidningarna Uusi Vaasa och Ilkka publicerades annonser med Klub Fenix jourtelefonnummer.

Två medlemmar i föreningen deltar detta år i en radiodiskussion ” Dolda handikapp” där homosexualiteten diskuterades ur ett psykiatriskt perspektiv.

1976

Verksamheten utvidgas till Seinäjoki. Danserna fortsätter en gång i månaden, varannan i Seinäjoki, där de hålls i järnvägsarbetarnas utrymmen. Telefonjouren och klubbverksamheten fortsätter.

1977

Danser hålls i Seinäjoki och Vasa. På våren detta år vägrar tidningarna Vasabladet och Ilkka att publicera Klub Fenix annonser, samt alla annonser som kan hänföras till sexuella minoriteter.

Under sommaren gör föreningen en resa till Molpe. På hösten påbörjas filmkvällar och man fortsätter klubbverksamheten.

1979

Verksamheten fortsätter i likhet med tidigare år. Tidningarna Ilkka och Vasabladet tar igen emot annonser. 13.5 slutar försäljningen av öl på danstillställningarna. Resor inom landet och till Sverige företas.

1980–1989

1980

Man strävar till att öka informationen utåt. Lintu-tidningen grundas. Dess innehåll är till stor del lånat från RFSU:s tidning Revolt.

18.2. avgår en del av styrelsens medlemmar, varefter en registrerad förening (Albatross) så småningom grundas i Seinäjoki. Tidningen Lintus namn ändras till Linnut och görs i samarbete med Seinäjoki.

Fester anordnas under årets lopp vid Vasa Arbetares Segelsällskaps stuga samt vid järnvägsarbetarnas hus en gång i månaden eller oftare.

1981

Någon egentlig styrelse verkar inte under året, utan ärendena sköts av en arbetsgrupp, som sammanträder en gång under året.

Seinäjokis festplats byts under våren till ungdomsgården. I Vasa fortsätter man på samma plats. Före festerna visas filmer. Julfest anordnas den 19.12. Linnut utkommer 6 gånger under året.

1982

Linnut tidningen byter form och utkommer endast en gång under året.

På vintrarna ordnas inga danser vid Vasa Arbetares Segelsällskap eftersom dessa utrymmen inte längre uppvärms på vintern.

Fenix och Albatross gemensamma julfest ordnas 18 december i Seinäjoki. Den första aids-patienten i Finland dör.

1983

En flytt till nya utrymmen företas på grund av ”störande element”, ny adress är FBK:s hus i Dragnäsbäck. Där ordnas även julfest 17 december.

1984

Danser ordnas ett par gånger under året.

1988

Seta blir en nationell organisation, Fenixklubben dess medlemsförening.

1990–1999

1990

Vasa SETA Fenix rf. registreras i föreningsregistret. På våren ordnas skolningsdagar i Vasa där frivilliga jourgrupper och professionella hjälpare deltar.

Danser ordnas varannan månad i Vasa och varannan i Seinäjoki. Man lägger dock märke till att allt färre personer deltar vid danstillfällena.

Föreningen får egna kontorsutrymmen på Brändö tack vare en medlem i styrelsen och telefonjouren hålls därefter i dessa utrymmen. Under året tas 247 samtal emot. Ett beslut om alkoholfria fester görs.

I protokollet nämns att styrelsen diskuterar den pågående polisanmälan angående händelserna i september -90. Man beslutar att vid behov kontakta advokat.

1991

Man vill förnya danserna.Information om hiv-viruset och aids ges till medlemmarna och man påbörjar även ett förebyggande arbete mot överdriven alkoholkonsumtion.

Styrelsen vill få med mera kvinnor i verksamheten.

1992–1993

Föreningen ordnar fester ibland varje vecka i kontorsutrymmet. Antalet deltagare minskar dock drasktiskt och föreningen blir tvungen att avstå från kontorsutrymmet pga. ekonomiska svårigheter.

Föreningen tvingas även sälja all sin egendom därför att obetalda telefon- och hyresräkningar hopar sig.

Festerna ordnsa i Cafe Ernsts utrymmen.

1994–1996

Föreningen hyr Vasa stads ungdomsgård för sina fester. Festerna får dock ett abrupt slut när tidningen Se-lehti publicerar artikeln ”Homot naivat päiväkodin patjoilla Vaasassa”. I samma utrymmen fungerar nämligen skolbarnens eftermiddagsverksamhet.

Efter detta flyttas festverksamheten till den Finska klubben men även där tar verksamheten slut efter att ägaren får veta att det är SETA som är kunden. På Finska klubben uppträder bl.a. Jari Sillanpää, detta före hans tangokarriär.

1997

Festverksamheten fortsätter vid Cantare i Vöråstan. Verksamheten avbryts även här pga. obetalda räkningar och dispyter med ägaren. Festerna hålls även i ett par omgångar vid sutdenternas bastuutrymmen i Brödfabriken.

Annat angående 90-talet

På 1990-talet inträffar för första gången en förskingring. Ordföranden och hans pojkvän köper sprit för föreningens pengar.

Föreningens namn ändras på 90-talet till Vasanejdens SETA rf och senare i slutet på 90-talet till Vasa SETA rf.

2000–

2000

2000-talet för med sig nya aktiva personer till föreningen. Festerna ordnas i DooBop Club och i Apache Inn. Föreningen planerar att skaffa nya kontorsutrymmen men planerna blir till slut liggande.

Föreningen håller en andra gång på att råka ut för försnilling men ordförandens förehavanden läggs märke till i tid.

Ecco Homo utställningen visas i Vasa och blir föremål för en demonstration från personer som står utanför utställningen och ber.

På vintern hålls festerna i Brittis Panorama. Till slut måste man dock avstå från dessa pga ägarbyte.

2001

Sommarmånadernas fester arrangeras från och med detta år på restaurang Seglis, härmed också den försa midsommarfesten.Vinterns fester ordnas i nuvarande restaurang Cella Nova.

2003

I Vasa ordnas för första gången Pride-händelsen som är framgångsrik även ekonomiskt.

2004

Den första regnbågsfestivalen ordnas.

2005–2006

Verksamheten börjar igen avta. År 2005 ordnas ännu Regnbågsfestivalen men år 2006 koncentrerar man bara sig på festverksamhet.

År 2006 hotas föreningen med att upphöra eftersom inga frivilliga vill ställa upp. Under höstmötet bestäms dock att verksamheten fortsätter.

2007

Vasa SETA fyller 35 år. Styrelsen får nya medlemmar och verksamheten fortsätter. Midsommarfesten hålls vid restaurang Seglis och Regnbågsfestivalen ordnas.

Sammankomster i Seinäjoki och Jakobstad ordnas.

Vasa SETA är även med på Konstens Natt där dragartisten Miss Divet uppträder.

Den här utställningen är gjord av: Vasa SETAs styrelse

Vi vill tacka följande personer för hjälpen:

Micke och Micke, Melissa, Susann och Minna

 

2012

Vaasan SETA ry 40 år

 

2017

Vaasan SETA ry fyller 45 år